Wcześniejsze

2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008 2006/2007 2005/2006

Marina El-Alamein - Polsko-Egipska Misja Konserwatorska w Marina El-Alamein w Egipcie

Kierownik misji: prof. dr hab. inş. arch. Stanisław Medeksza, zastępca kierownika: dr hab. Rafał Czerner, prof. nadzw. PWr.

Instytucje uczestniczące w projekcie: Supreme Council of Antiquities, Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej, Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW

Miejsce badań i prac konserwatorskich: Marina El-Alamein, miasto i nekropola z okresu grecko-rzymskiego

Adres e-mail misji: rafal.czerner@pwr.wroc.pl, stanislawmedeksza@wp.pl

 

W okresie od 16 kwietnia do 4 czerwca 2009 roku, na terenie antycznego miasta, w Marina El Alamein, piętnasty sezon pracowała polsko-egipska misja konserwatorska.

Zakres prac w 2009 roku obejmował prowadzenie badań i konserwacji w domach mieszkalnych i reprezentacyjnej części miasta. Skupiliśmy się na pracach w domu mieszkalnym pochodzącym z okresu grecko-rzymskiego, datowanym na II-IV wiek, oznaczonym numerem H1 oraz kontynuowaliśmy pracę w południowej części centralnego placu miasta, w zachowanych tam reliktach dużych i reprezentacyjnych łaźni miejskich.

Dom H1 usytuowany jest w północnej części miasta. Zabezpieczenie i konserwację jego reliktów podjęliśmy w sezonach 2006, 2007 i 2008 roku. Archeologiczne prace czyszczące, mające na celu wyeksplorowanie obiektu do poprawnej konserwacji, przyniosły interesujące odkrycia. Jest to jeden z najbardziej interesujących i rozbudowanych budynków mieszkalnych na terenie miasta. Prace zabezpieczające od początku koncentrowały się tu przede wszystkim na uczytelnieniu przebiegu murów obwodowych. W sezonie 2009 roku zamknęliśmy cały ich obwód. Kontynuowaliśmy również prace w perystylowym dziedzińcu. W tym sezonie została przeprowadzona anastyloza jednej kolumny portyku wschodniego oraz poprawione i powtórnie spoinowane mury obwodu dziedzińca. Po wieloletnich dyskusjach na temat usytuowania, zachowanych w dość licznych reliktach, innych kolumn o znacznie mniejszej średnicy zrodziła się hipoteza dotycząca rozwiązania kolumnad dziedzińca w układzie dwukondygnacyjnym.

W centrum miasta znajduje się plac, powiązany od południa z bazyliką i termami oznaczonymi numerem 4 i od północy z termami oznaczonymi jako nr 3. Eksplorację tego regionu rozpoczęli archeolodzy egipscy w latach osiemdziesiątych XX stulecia. W końcu lat dziewięćdziesiątych wykopaliska w termach południowych zostały podjęte przez Polską Misję Archeologiczną kierowaną przez prof. W. A. Daszewskiego. W latach 2006 i 2007 termy były dalej odsłaniane przez archeologów egipskich na zlecenie misji amerykańskiej ARCE/EAP. Rok temu misja konserwatorska dokonała pomiaru inwentaryzacyjnego tego rejonu. W sezonie 2009 roku zaistniała konieczność rozpoczęcia zabezpieczania (konserwacji i częściowej rekonstrukcji) niszczejących reliktów hipokaustów, ścian z zachowanymi resztkami tabulatur i marmurowych wykładzin ściennych. Prace koncentrowały się w dwóch miejscach: otoczonym z trzech stron portykami dziedzińcu zachodnim, oznaczonym jako locus 4 i sąsiadującym z nim od wschodu pomieszczeniu nr 7 z licznymi reliktami hipokaustów. Teren dziedzińca nr 4 został w sezonie 2009całkowicie odczyszczony a następnie przeprowadziliśmy częściową anastylozę kolumnad portyków, w tym trzech kolumn do pełnej wysokości. W portyku południowym odkryto relikty mozaiki ułożonej chaotycznie z dużych marmurowych teser. Znaleziono też elementy architektonicznej oprawy zachodniego wejścia do tego pomieszczenia. Przeprowadzono też konserwację reliktów pieca wtórnie wbudowanego w naroże dziedzińca. W sali nr 7 częściowo odsłonięte zostało hipokaustum i system tubulatury. Przeprowadzone zostały staranne studia nad ich układem i sposobem funkcjonowania. Fragment tubulatury wraz z reliktami marmurowej okładziny ściennej i posadzki został poddany konserwacji i częściowo zrekonstruowany.

Niezwykle ważnym zadaniem, zrealizowanym w roku 2009 była konserwacja i zabezpieczenie ulegającej szybkiej degradacji marmurowej płyty inskrypcyjnej z postumentu ustawionego przy północnej ścianie obszernej sali nr 8 w termach południowych.

W sezonie 2009 roku kontynuowane były też w bardzo ograniczonym zakresie prace w południowym portyku centralnego placu. Niezbędne było bowiem zabezpieczenie tynków w eksedrze.

stanislawmedeksza@wp.pl

wybierz opcję z menu:
misje prace doktorskie komunikaty
© 2008-2014
Stworzenie strony internetowej: grupamak.pl