Wcześniejsze

2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008 2006/2007 2005/2006

Tell el-Murra - Tell el-Murra

Badania wykopaliskowe w Tell el-Murra w sezonie 2017 trwały od 12 marca do 12 kwietnia. Prace koncentrowały się głównie w północno-wschodniej części stanowiska (wykop T5). Stanowiły one kontynuację badań rozpoczętych w 2013. W bieżącym sezonie eksploracja prowadzona była zarówno w części północnej jak i południowej wykopu, gdzie przebadano konstrukcje datowane odpowiednio na okres wczesnodynastyczny oraz wczesne Stare Państwo.

Eksploracja w części północnej obejmowała odcinki R7/ABCD, S7/AC, oraz południową część odcinków R6/CD i S7/C), gdzie w sezonie 2016 prace wykopaliskowe zatrzymały się na stropie poziomu niwelacyjnego L28. W sezonie 2017 badania prowadzono do poziomu niwelacyjnego L33. Odsłonięte konstrukcje to przede wszystkim fragmenty kilku prostokątnych budynków wzniesionych z cegły suszonej, a także seria półokrągłych struktur wzniesionych w obrębie oraz pomiędzy wspomnianymi budynkami. Materiał zabytkowy pozyskany w obrębie poziomów L28-L33 pozwolił na wstępne określenie chronologii odsłoniętych struktur na okres wczesnodynastyczny, najprawdopodobniej jego późniejszą część. Wśród ceramiki występują przede wszystkim fragmenty form chlebowych, dzbanów na piwo, kadzi oraz talerzy. Wśród innych kategorii zabytków pojawiają się narzędzia krzemienne oraz kamienne.
Eksploracja w części południowej wykopu T5 obejmowała odcinki R8/ABCD, S8/AC. W Obecnym sezonie prace kontynuowano do poziomu niwelacyjnego L23. Odsłonięte w bieżącym sezonie pozostałości związane były ze strukturami występującymi na tych samych poziomach, przebadanych w latach ubiegłych w obrębie północnej części wykopu. Pozostałości murów o bardzo złym stanie zachowania otaczają kilka prostokątnych pomieszczeń lub dziedzińców. Towarzyszący im zestaw zabytków to różne formy ceramiczne, głównie formy chlebowe, kamienie żarnowe i rozcieracze oraz narzędzia krzemienne. W oparciu o materiał zabytkowy, głównie ceramikę, warstwy eksplorowane w południowej części wykopu T5 zostały datowane na początek okresu Starego Państwa (prawdopodobnie dynastia III).
Obok prac w obrębie wykopu T5, kontynuowano badania najniższych nawarstwień w wykopie S3B, usytuowanym w południowo-zachodniej części stanowiska. Kończono eksplorację struktur odsłoniętych w roku ubiegłym, związanych z najstarszą fazą osadnictwa w Tell el-Murra, datowaną na okres kultury dolnoegipskiej. Wśród obiektów przeważają okrągłe jamy, dołki po-słupowe połączone rowkami oraz pozostałości po palenisku. Zabytki ruchome to przede wszystkim fragmenty naczyń ceramicznych i kości zwierzęce.
W bieżącym sezonie kontynuowano również zapoczątkowane w roku 2008 badania powierzchniowe wokół Tell el-Murra.

Fig.1. Tell el-Murra, wykop T5, konstrukcje osadnicze, okres wczesnodynastyczny. Fot. Ewa Kuciewicz

Fig.2. Tell el-Murra, wykop T5, konstrukcje osadnicze, okres wczesnodynastyczny. Fot. Ewa Kuciewicz

Fig.3. Tell el-Murra, wykop T5. Fot. Mariusz A. Jucha

wybierz opcję z menu:
misje prace doktorskie komunikaty
© 2008-2014
Stworzenie strony internetowej: grupamak.pl